Om priser og refusjon

Priser på kjeveortopedisk behandling og grunnlaget for trygderefusjon

Helsedepartementet fastsetter offentlige takster for tannbehandling, og det er disse takstene som er grunnlaget for trygdens refusjon for kjeveortopedisk behandling. Det er detaljerte takster for de enkelte arbeidsoperasjoner som utføres ved hvert besøk.

Refusjon

HELFO refunderer deler av behandlinger som er startet til og med det kalenderåret pasienten fyller 20 år.

Det gis fra 40% til 100% refusjon alt etter hvor alvorlig bittfeilen er. Hvilke bittfeil som gir hvilken prosent, er klart definert i trygdens regelverk der de forskjellige bittfeil er listet opp. Det er ikke grunnlag for skjønnsmessige vurderinger.

Frie priser
Myndighetene har også bestemt at det skal være frie priser på all tannbehandling, og den enkelte tannlege skal derfor fritt bestemme sine egne priser. Da de offentlige takstene sjelden reguleres i takt med prisstigningen, ligger derfor de fleste tannleger, også den offentlige tannhelsetjenesten, etter hvert en del over de offentlige takstene. I vår praksis ligger vi ca 25 % over, og av dette tillegget gis ingen refusjon.

Egenandel
For en kjeveortopedisk behandling blir derfor pasientens egenandel summen av tannlegens tillegg utover offentlig takst (hos oss 25 %), og den prosentdel av offentlig takst som ikke refunderes av trygden. Egenandelen vil følgelig variere med refusjonsprosenten alt etter hvilken type bittfeil som behandles.

Vi har inngått avtale med HELFO om direkte oppgjør. Pasientene betaler da egenandelen til tannlegen, og HELFO betaler refusjonen direkte til tannlegen

Skriftlig kostnadsoverslag
Kjeveortopeden er pålagt å gi pasienten et skriftlig kostnadsoverslag før behandling både for den totale kostnaden og for egenandelen. En kjeveortopedisk behandling går ofte over flere år, og det er derfor ikke til å unngå at man av og til ikke greier å holde seg innenfor overslaget. Trygden krever imidlertid ikke forhåndsoverslag for kostnadene etter offentlig takst, og de vil derfor gi refusjon etter innvilget prosentsats også for eventuelle overskridelser.

NB! HELFO refunderer som regel 75 % eller 40 %, og disse satsene økes til henholdsvis 90% og 60% fra barn nummer to dersom en familie har flere barn som trenger regulering. Kun i spesielle tilfeller refunderes 100%. Hvor mye det søkes om i deres tilfelle, framgår av behandlingskontrakten.